Lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự ĐHCĐ năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm

Lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021