Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của DPG

Alternative text - include a link to the File!