Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Bung
Công ty cổ phần Sông Bung công bố thông tin:
– Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Sông Bung

Tài liệu đính kèm

1.Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021