Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An
Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An công bố thông tin:
– Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An

Tài liệu đính kèm

1.Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021