Tài liệu đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm

01.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02.Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021
03.Nội dung chương trình ĐHĐCĐ năm 2021
04.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021
05.Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
06.Báo cáo của HĐQT vể quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên năm 2020
07.Báo cáo của HĐQT về kế hoạch kinh doanh 2021
08.Báo cáo của Ban kiểm soát
09.Tờ trình
10.Quy chế hoạt động của HĐQT
11.Quy chế hoạt động của BKS
12.Phiếu biểu quyết tờ trình
13.Dự thảo Nghị quyết năm 2021
14.Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ DPG
15.Điều lệ (Dự thảo)
16.Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị
17.Quy chế quản trị (Dự thảo)