Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ – Trần Thị Thúy Hằng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ – Trần Thị Thúy Hằng
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ – Trần Thị Thúy Hằng