Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE

Alternative text - include a link to the File!