Báo cáo tài chính

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 – 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 – 2021

Báo cáo tài chính Quý 3 – 2021

Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2021 của DPG

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 (đã được soát xét)

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 – 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 – 2021

Báo cáo tài chính Quý 2 – 2021

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 – 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 – 2021

Báo cáo tài chính Quý 1 – 2021

Báo cáo thường niên và quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 – 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 – 2020

Báo cáo tài chính Quý 4 – 2020

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 – 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 – 2020

Báo cáo tài chính Quý 3 – 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (đã được soát xét) và giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2020 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 – 2020

Báo cáo thường niên và quản trị

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 – 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 – 2019

Báo cáo tài chính Quý 4 – 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 trước soát xét

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 trước soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 – 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 – 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 – 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 – 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 – 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 – 2019

Báo cáo định kỳ

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo quản trị năm 2019

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018

Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Tài liệu đại hội cổ đông