Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (đã được soát xét) và giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2020 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 – 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 – 2020

Báo cáo tài chính Quý 2 – 2020

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 – 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 – 2020

Báo cáo tài chính Quý 1 – 2020

Báo cáo thường niên và quản trị

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 – 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 – 2019

Báo cáo tài chính Quý 4 – 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 trước soát xét

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 trước soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 – 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 – 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 – 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 – 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 – 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 – 2019

Báo cáo định kỳ

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo quản trị năm 2019

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ

Báo cáo tài chính

Báo cáo định kỳ