KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Ngày 29/05/2019, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán cho mã chứng khoán DPG, với số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung là 14.999.848 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu đăng ký lên 44.999.810 cổ phiếu, tương đương giá trị 449.998.100.000 đồng.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ksy chứng khoán DPG đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 31/05/2019.

Công ty CP Đạt Phương trân trọng thông báo tớ Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán trên.

Trân trọng.

Công ty CP Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1.Thông báo Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

Chia sẻ bài viết:

Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình giao dịch của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình giao dịch của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên
Xem thêm
17/07/2019

Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019.
Xem thêm
15/07/2019

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
Xem thêm
15/07/2019

Thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban.
Xem thêm
12/07/2019