KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Ngày 29/05/2019, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán cho mã chứng khoán DPG, với số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung là 14.999.848 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu đăng ký lên 44.999.810 cổ phiếu, tương đương giá trị 449.998.100.000 đồng.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ksy chứng khoán DPG đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 31/05/2019.

Công ty CP Đạt Phương trân trọng thông báo tớ Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán trên.

Trân trọng.

Công ty CP Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1.Thông báo Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

Chia sẻ bài viết:

Công bố thông tin: sắp xếp, tái cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin: sắp xếp, tái cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật.
Xem thêm
20/09/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Thị Thanh

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Thị Thanh
Xem thêm
14/08/2019

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp-DPG_BOND2017

Công ty cổ phần Đạt (DPG) công bố thông tin báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp-DPG_BOND2017
Xem thêm
30/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019.
Xem thêm
26/07/2019