< Trở lại

Tin doanh nghiệp

Thông tin đại hội cổ đông thường niên năn 2014

19/04/2014

Ngày 19 tháng 4 năm 2014 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia -TP Hà Nội.
Với tổng số 57 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.221.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,26% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương đã được tiến hành theo Luật định, phù hợp với Điều lệ Công ty.
Trước toàn thể Đại hội, ông Lương Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014. Báo cáo nêu rõ: Năm 2013 là một năm nền kinh tế Việt Nam và Thế giới có nhiều biến động tiêu cực, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự quản lý điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Đạt Phương đã gặt hái được những thành công nhất định trong năm 2013, cụ thể như sau:

Doanh thu thuần : 808.869.572.696 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 51.404.482.016 đồng
Thuế TNDN : 11.454.712.070 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 39.950.129.946 đồng;
Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2013 và năng lực hiện có, Đại hội đề ra các mục tiêu cụ thể năm 2014 như sau:

Doanh thu thuần : 1.195.100.000.000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 65.827.000.000 đồng;
Thuế TNDN : 14.482.000.000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 51.345.000.000 đồng;
Dự kiến trả cổ tức : 20%.
Đại hội đã thảo luận sôi nổi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ các ý kiến tham luận tại Đại hội.

Hội đồng quản trị nhận định: Năm 2014 là một năm nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có nhiều sự biến động, bên cạnh đó sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông ngày càng tăng sẽ làm ảnh hướng đến tình hình hoạt động SXKD trong năm 2014. Tuy nhiên, bằng nội lực vốn có, với khả năng, kinh nghiệm lãnh đạo của HĐQT, sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc, cổ đông tham dự Đại hội tin tưởng rằng: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty CP Đạt Phương vượt qua khó khăn trước mắt, thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD trong năm 2014.
Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông. Với hơn 98% số phiếu biểu quyết thống nhất, Đại hội nhất trí thông qua các nội dung chính như: Kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2013 ( Trong đó, chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 với tỷ lệ 25% mệnh giá), kế hoạch SXKD năm 2014 và một số nội dung khác.
Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, xây dựng Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào hồi 11h30’ cùng ngày.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội với sự góp mặt của nữ ca sĩ Thành Lê và Nam ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Bà Lê Thị Hà đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Đoàn chủ tịch gồm: Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch (ở giữa); Ông Phạm Kim Châu – Thành viên (bên trái); Ông Đinh Gia Nội – Thành viên (bên phải)

Đoàn Thư ký gồm: Ông Phan Văn Lượng – Trưởng Ban; Bà Lê Thị Hà – Thành viên

Ông Lương Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014

Ông Đinh Gia Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Phạm Kim Châu thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình của HĐQT xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Ông Nguyễn Hữu Hùng Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bỏ phiếu.

Các cổ đông dự họp nghiên cứu tài liệu trong quá trình thảo luận.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận tại Đại hội

Ông Phan Văn Lượng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng công đông năm 2014.

< Trở lại