Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

15/07/2019
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
Xem thêm

Thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban.
Xem thêm
12/07/2019

Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
Xem thêm
11/07/2019

Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 19

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 19
Xem thêm
02/07/2019

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần của Phạm Kim Châu và Võ Thị Phương Lâm

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần của Phạm Kim Châu và Võ Thị Phương Lâm
Xem thêm
25/06/2019