Đại hội đồng cổ đông năm 2013

16/04/2013
Ngày 13/4/2013 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013 tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Đại hội đã được tổ chức trong không khí trang trọng, tập trung, trọng tâm và đã đạt được nhiều định hướng chung quan trọng của công ty trong thời gian tới…
Xem thêm

Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2012
Xem thêm
16/04/2013

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông
Xem thêm
28/03/2013

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Xem thêm
13/03/2013

Thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2012
Xem thêm
12/12/2012