Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lương Thị Liên

03/06/2019
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lương Thị Liên
Xem thêm

Thông báo Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

Ngày 29/05/2019, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán cho mã chứng khoán DPG, với số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung là 14.999.848 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu đăng ký lên 44.999.810 cổ phiếu, tương đương giá trị 449.998.100.000 đồng.
Xem thêm
30/05/2019

Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ Công ty

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) về việc Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ Công ty.
Xem thêm
27/05/2019

Công văn của UBCK nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) về việc Công văn của UBCK nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
Xem thêm
22/05/2019

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Xem thêm
16/05/2019