Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty CP Đạt Phương xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông niên. Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Xem thêm
22/04/2014

Tài liệu dành cho đại hội cổ đông năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty CP Đạt Phương trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về tài liệu Báo cáo đại hội cổ đông năm 2014, Báo cáo kiểm soát năm 2014, Chương trình đại hội cổ đông Đạt Phương năm 2014
Xem thêm
16/04/2014

Báo cáo tài chính năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty CP Đạt Phương trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2013
Xem thêm
01/04/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty CP Đạt Phương trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2013
Xem thêm
01/04/2014