Công bố thông tin BCTC và giải trình Quý 1 năm 2019

19/04/2019
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin BCTC và giải trình Quý 1 năm 2019
Xem thêm

Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lê Ngọc Hào

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lê Ngọc Hào
Xem thêm
11/04/2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018.
Xem thêm
08/04/2019

Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin: Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Xem thêm
05/04/2019

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin: + Miễn nhiệm chức Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Trưởng phòng quản lý dự án 2. + Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý dự án. + Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty. + Bổ nhiệm chức danh Phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký công ty
Xem thêm
05/04/2019