Đại hội đồng cổ đông Sông Bung

30/03/2014
Công ty CP Sông Bung là công ty con của Công ty cổ phần Đạt Phương. Có vốn điều lệ 190 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Đạt Phương chiếm 61,32%. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Sông Bung đã có những bước chuyển mình trong việc khai thác hiệu quả công trình thủy điện Sông Bung 6 và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công các công trình xây lắp.
Xem thêm