Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An

Đầu tư bất động sản sinh thái tại Hội An

Số tiền tham gia góp vốn của Đạt Phương

152 tỷ VNĐ

Công ty Cổ phần Sông Bung

Đầu tư, khai thác thuỷ điện sông Bung 6

Số tiền tham gia góp vốn của Đạt Phương

116.508 tỷ VNĐ

Công ty Cổ phần 30/4 Quảng Ngãi

Đầu tư khai thác thuỷ điện Sơn Trà 1A, 1B và 1C.

Số tiền tham gia góp vốn của Đạt Phương

352.350 tỷ VNĐ