Tag nhân sự

26 Th5

Đạt Phương bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý

Nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý, cuối tháng 5 năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đạt Phương đã tiến hành trao quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân thuộc nhiều bộ phận khác nhau của doanh nghiệp. Công ty cổ phần Đạt Phương đã công […]

Chi tiết