Kiên tâmtạo giá trị

Đại hội đồng cổ đông Sông Bung

30/03/2014Năng lượng

Công ty CP Sông Bung là công ty con của Công ty cổ phần Đạt Phương. Có vốn điều lệ 190 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Đạt Phương chiếm 61,32%. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Sông Bung đã có những bước chuyển mình trong việc khai thác hiệu quả công trình thủy điện Sông Bung 6 và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công các công trình xây lắp.

Ngày 30 tháng 3 năm 2014, Công ty CP Sông Bung đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã đọc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Báo cáo chỉ ra kết quả kinh doanh năm 2013 là rất khả quan như: Doanh thu thuần đạt 233,150 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện 88,681 tỷ đồng và hoạt động xây lắp là 144,469 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 8,635 tỷ đồng.
Đại hội đã thảo luận sôi nổi báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, trong đó nhấn mạnh sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ CNV Công ty CP Sông Bung để cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đại hội đã bỏ phiếu thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý các nội dung trong tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông do Tổng Giám đốc Trần Anh Tuấn trình bày.
Với những kết quả đạt được năm 2013, trong năm 2014 Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã đề ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 với các mục tiêu sau: Tổng doanh thu thuần 265,155 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu từ hoạt động phát điện là 104 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động xây lắp là 161,155 tỷ đồng; Dự kiến chia cổ tức năm 2014 từ 5-10%.
Những thành tích đạt được trong năm 2013 giúp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 tiếp tục tin tưởng vào kế hoạch SXKD 2014 và kết quả bầu cử thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các cổ đông tin tưởng và hy vọng ban lãnh đạo mới sẽ giúp cho Công ty cổ phần Sông Bung phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2014.
Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và xây dựng, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Các cổ đông đã thống nhất thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; Các nội dung trong tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, đồng thời bầu ra 05 thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 bao gồm: ông Lương Minh Tuấn , ông Phạm Kim Châu, ông Trần Anh Tuấn, ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Văn Tuấn; 03 thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 bao gồm: ông Phan Văn Lượng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Đỗ Thị Thu .

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Bà Lê Thị Hà đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo tình hình SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đọc Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Trần Anh Tuấn đọc Tờ trình xin ý kiến cổ đông

Ông Đỗ Mạnh Hùng thông qua quy chế bỏ phiếu

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 gồm 5 thành viên:
1) ông Nguyễn Trung Hiếu; 2) ông Trần Anh Tuấn; 3) ông Phạm Kim Châu; 4) ông Lương Minh Tuấn; 5) ông Nguyễn Văn Tuấn (từ bên trái qua)


Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 gồm 3 thành viên:
1) ông Phan Văn Lượng; 2) bà Nguyễn Thị Thu Thủy; 3) bà Đỗ Thị Thu (Từ trái qua)